Home   Polityka Prywatności Top-School

Polityka Prywatności Top-School

POLITYKA PRYWATNOŚCI TOP-SCHOOL

REGULAMIN

 1. WSTĘP
  1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez TOP-SCHOOL – Jacek Gawlikowski(zwana dalej „Top-School”) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową www.topschool.pl

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Gawlikowski – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOP-SCHOOL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem ul. Okrężna 89, 02-933 Warszawa, NIP 951-004-65-14, REGON 012065065
  2. Top-School informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Uczniowie”.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
  1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
   1. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Top-School na naukę języka angielskiego. Umowy te zawarte zostały w formie obopólnie wyrażonej woli do ich zawarcia.
   2. konieczność zrealizowania przez Top-School uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
   3. na podstawie udzielonych przez Państwa zgód .
   4. udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. c) oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako wymagane uniemożliwi zawarcie umowy z Top-School.
  2. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte poprzez przesłanie do Top-School żądania w tym zakresie na adres topschool@topschool.pl.

 

 1. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
  1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, oraz wypełnionych formularzy na Stronie internetowej www.topschool.pl.
  2. W celu zawarcia i wykonania umów Top-School przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, adres do korespondencji. W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia również: imię rodzica/opiekuna prawnego, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.
  4. Top-School będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.
 2. UDOSTĘPNIANIE
  1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 3. UPRAWNIENIA
  1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Macie Państwo prawo uzyskać od Top-School następujące informacje:
   1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego
   2. zbioru,
   3. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
   4. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
   5. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane
  3. Ponadto na Państwa żądanie Top-School uzupełni, uaktualni sprostuje lub usunie Państwa
   1. dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie.
  4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Top-School w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
   1. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.
   2. wniesienia sprzeciwu
 4. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Top-School zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy.
  3. Top-School wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
  4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Top-School, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
 5. CIASTECZKA („COOKIES”)
  1. Top-School oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
  2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na http://www.wszystkoociasteczkach.pl
  3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, aleumożliwiają Top-School określenie czy odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje.
  4. Top-School korzysta z wewnętrznych plików cookies.
  5. Top-School wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
   1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
   2. statystycznym,
   3. przystosowania Strony do Państwa preferencji
  6. Top-School może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
  7. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
  8. Top-School korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
  9. Top-School wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
  10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
  11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
  12. Top-School korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
  13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
  14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
 6. ZMIANY
  1. Top-School zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod adresem  http://topschool.pl/prywatnosc.
  2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.