Home   Regulamin Top-School

Regulamin Top-School

§1

 1. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych polegających na nauczaniu języka angielskiego według metody autorskiej z wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwijania wszystkich sprawności językowych.
 2. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością.
 3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły i w bezpośrednim jej otoczeniu.
 4. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia wewnętrznych, próbnych egzaminów w grupach przygotowujących się do zdawania Egzaminu Ósmoklasisty, Matury lub egzaminów organizowanych przez British Council (FCE, CAE, CPE).
 5. Szkoła zobowiązuje się do informowania Rodzica/Opiekuna prawnego o niezadowalających postępach ucznia spowodowanych niewystarczającą pilnością.

§2

 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu dostępnego na stronie topschool.pl/kalendarz
 2. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę zostanie zaproponowany termin ich odpracowania, a jeśli będzie to niemożliwe, za zajęcia te nie zostanie pobrana opłata.
 3. Nieobecność Ucznia nie uprawnia do zwrotu opłaty za zajęcia. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, dłuższej niż dwa tygodnie, Uczniowi przysługuje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji wyrównawczych z Lektorem.

§3

 1. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat. Wysokość opłat, oraz terminy wpłat znajdują się na stronie topschool.pl/cennik.
 2. Szkoła udziela rabatu dla dwojga lub większej liczby rodzeństwa. Szczegóły rabatów i promocji dostępne są na stronie topschool.pl/promocje.
 3. Płatności należy dokonywać gotówką w sekretariacie Szkoły lub przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK  95 1050 1025 1000 0022 0008 5740
W  tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.

 1. Niedotrzymanie terminu wpłaty może spowodować naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę.
 2. W przypadku wpłat semestralnych, przekroczenie terminu wpłaty o 7 dni powoduje automatyczną zmianę systemu wpłat na miesięczny. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do uzyskania wyczerpującej informacji na temat bieżących postępów w nauce lub ich braku. Do udzielania takich informacji zobowiązany jest Lektor prowadzący lub Dyrektor Szkoły.

§4

 1. Uczestnik zajęć, którego zachowanie zakłóca przebieg lekcji lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe albo zagraża bezpieczeństwu, otrzymuje ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun prawny zostaje niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności zabronione jest:
  1. opuszczanie zajęć bez zgody osoby prowadzącej
  2. wyrażanie się w sposób obrażający inne osoby
 2. W przypadku gdy sytuacja wymieniona w pkt. 1 powtarza się, Szkoła ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w zajęciach ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty za kurs. Rodzic/Opiekun prawny zostaje niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
 3. W przypadku stwierdzenia u Ucznia widocznych objawów infekcji, Lektor ma prawo nie dopuścić Ucznia do uczestnictwa w zajęciach, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Rodzica/ Opiekuna prawnego.
 4. Rodzic/Opiekun prawny Ucznia odpowiada za zniszczenia urządzeń oraz dewastację pomieszczeń wyrządzone przez Ucznia w lokalu szkoły. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany zniszczonego mienia.

§5

 1. Rodzic/Opiekun prawny zgadza się na udzielenie pierwszej pomocy i/lub zawiadomienie służb ratunkowych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Brak tej zgody należy zgłosić bezpośrednio Lektorowi prowadzącemu zajęcia.
 2. Rodzic/Opiekun prawny zgadza się na samodzielny powrót dziecka po skończonych zajęciach. Brak tej zgody należy zgłosić bezpośrednio Lektorowi prowadzącemu zajęcia.

§6

 1. Zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym faktu zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu skutkuje zgodą na zawarte w nim zapisy.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Top-School.

Regulamin do pobrania w formacie PDF